การจับของรางวัลสำหรับลูกค้า DeeMoney

การจับของรางวัลสำหรับลูกค้า DeeMoney

โอนลุ้นทริป กับ DeeMoney

สิทธิพิเศษสุด…สำหรับลูกค้า DeeMoney เพียงโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน DeeMoney ลุ้นทันที บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-มะนิลา กว่า 10 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท

เงื่อนไขและกติกา

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดย บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด (“ผู้จัดรายการส่งเสริมการขาย”)
 2. การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและของรางวัล ถือเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมรายการยินยอมให้เป็นไปตามที่ผู้จัดรายการส่งเสริมการขายกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข
 3. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึง 26 สิงหาคม 2562 โดยแบ่งระยะการร่วมกิจกรรมเป็น 2 ครั้งดังนี้

– ครั้งที่ 1 ระยะรายการส่งเสริมการขาย เริ่มตั้งวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึง 23 กรกฏาคม 2562

– ครั้งที่ 2 ระยะรายการส่งเสริมการขาย เริ่มตั้งวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 22 สิงหาคม 2562

 1. รายการส่งเสริมการขายครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่ เวลา 01 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และสิ้นสุดเวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 และ รายการส่งเสริมการขายครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่ เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 และสิ้นสุดเวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 22 สิงหาคม 2562 (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”) รายการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านบริการ DeeMoney ที่บันทึกเข้าระบบหลังเวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 สำหรับครั้งที่ 1 และ หลังเวลา23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 22 สิงหาคม 2562 จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมและถือว่าเป็นโมฆะ
 2. ท่านที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ (“ผู้เข้าร่วมรายการ”) จะต้องทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิก DeeMoney และต้องทำธุรกรรมโอนเงินไปต่างประเทศ ผ่านบริการของ DeeMoney จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาทต่อ 1 รายการ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมและภาษี) ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนด จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล

ตัวอย่าง นาย โชคดี โอนเงินไปพม่า 2 ครั้ง ครั้งละ 27,000 บาท ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด นายโชคดีจะได้รับ 2สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล เป็นต้น

 1. ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล รางวัลละ 24,210 รวมมูลค่า 242,100 บาท โดยแบ่งการจับรางวัลออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ครั้งที่ 1: เดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2562

 • รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-มะนิลา จาก Philippines Airline จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง รวมมูลค่าประมาณ 121,050 บาท

ครั้งที่ 2: เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2562

 • รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-มะนิลาจาก Philippines Airline จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง รวมมูลค่าประมาณ 121,050 บาท
 1. การจับและประกาศรางวัล
 • รางวัลประจำเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2562 จับรางวัลในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 • รางวัลประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 จับรางวัลในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
 1. การจับฉลากจะมีขึ้นที่ศูนย์บริการ DeeMoney สาขาสุขุมวิทซอย 8 ,168 ซอยสุขุมวิท8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 2. ผู้โชคดีจะได้รับ รางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-มะนิลาจาก Philippines Airline จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 24,210 บาท และผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ได้การเดินทางในช่วงวันหยุดยาว วันนักขัตฤกษ์ โดยผู้โชคดีสามารถโทรสอบถามเพื่อสำรองการเดินทางได้ที่ Philippines Airline
 4. เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารเครื่องบิน จาก Philippines Airline เป็นไปตามที่ Philippines Airline เป็นผู้กำหนด โดยผู้ให้บริการ DeeMoney ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าและบริการ

การดำเนินการ / คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

 1. ลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการโอนเงินผ่านทุกช่องทางบริการของผู้ให้บริการ DeeMoney สามารถเข้าร่วมรายการนี้ สำหรับพนักงานและครอบครัวพนักงานบริษัท สวัสดีช้อป จำกัด และบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 2. ผู้จัดรายการส่งเสริมการขายขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจพิสูจน์ตัวตนของผู้เข้าร่วมรายการ ความถูกต้องสมบูรณ์ของรายการที่เข้าร่วม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการเข้าร่วมในครั้งนี้ การตรวจพิสูจน์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดรายการส่งเสริมการขายและจะถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้จัดรายการส่งเสริมการขายขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมรายการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแทรกแซง ทำลาย หรือสร้างความเสียหายแก่การดำเนินการส่งเสริมการขายครั้งนี้
 3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรืออย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
 • ท่านเข้าใจและยินยอมผู้ให้จัดรายการส่งเสริมการขาย จัดเก็บ ใช้ และจัดส่งข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อใช้ในการดำเนินรายการส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูล จะถือว่าท่านยินยอมให้ผู้จัดรายการส่งเสริมการขาย โอน ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงการติดต่อเชิงพาณิชย์ในสื่ออื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายการตลาด และ ประชาสัมพันธ์ในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและปราศจากการให้ค่าตอบแทนหรือชดเชยใดๆ ท่านสามารถติดต่อ ผู้จัดรายการส่งเสริมการขายได้โดยตรงหากต้องการสอบถามข้อมูลของท่านและเพื่อทำการ ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ถูกต้อง

การประกาศและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

 • ภายใน 30 วัน หลังจากการประกาศรางวัล ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ท่านทำธุรกรรมในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย ในกรณีไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 7 วัน ผู้โชคดีท่านนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลดังกล่าว โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ และ ผู้จัดรายการส่งเสริมการขายขอสงวนสิทธิ์ มอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีลำดับสำรองตามลำดับต่อไป
 1. ผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ทาง เว็บไซต์ deemoney.com และ เฟสบุ๊ค DeeMoney
 2. ผู้โชคดีจะต้องนำหลักฐานแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต พร้อมด้วยบัตร DeeMoney Card ที่มีชื่อตรงกับผู้โชคดี และหลักฐานการทำธุรกรรมดังกล่าว มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง หรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฏหมาย

การติดต่อรับของรางวัล

 1. ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ ที่ศูนย์บริการ DeeMoney สาขาสุขุมวิทซอย 8 ในระหว่าง 00-16.00 น. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 3. ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อเดือน และคำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ใบอนุญาต ตามกฏหมายของประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 1281/2562 และ 1282/2562 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.deemoney.com และ Call Center โทร. 02-821-5555