DeeMoney “ดีมันนี่” อยู่ภายใต้การกำกับและควบคุมจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต MC125590070

ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เลขที่ใบอนุญาต MT125590013

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(4)033/2561
© DeeMoney 2021
Top