Bank of Thailand
DeeMoney “ดีมันนี่” อยู่ภายใต้การกำกับและควบคุมจากธนาคารประเทศไทย
โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต MT125590013, MC125590070 (แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560
© DeeMoney 2020
Top