DeeMoney Logo
ส่วนบุคคล|ธุรกิจ
DeeMoney

DeeMoney Blog

Explore the Latest Insights on Personal Finance, International Money Transfer, and Fintech Updates

เผยเทคนิควางแผนแต่งงาน เตรียมการอย่างไรให้ไม่เฟล

เผยเทคนิควางแผนแต่งงาน เตรียมการอย่างไรให้ไม่เฟล

...

Feb 14, 2024 1 min read

Easy E-Receipt คืออะไร? ช้อปอะไรได้ลดหย่อนภาษีบ้าง?

Easy E-Receipt คืออะไร? ช้อปอะไรได้ลดหย่อนภาษีบ้าง?

...

Jan 15, 2024 1 min read

ไทยอยู่ที่เท่าไหร่? ส่องดอกเบี้ยเงินฝากประจำแต่ละประเทศทั่วโลก

ไทยอยู่ที่เท่าไหร่? ส่องดอกเบี้ยเงินฝากประจำแต่ละประเทศทั่วโลก

...

Dec 11, 2023 1 min read

DeeMoney ได้รับใบอนุญาตภายใต้ “ใบอนุญาตตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เลขที่ใบอนุญาต MT125590013”, “ใบอนุญาตบุคคลรับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต MC125600121”, “ใบอนุญาตการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(4) 033/2561)” และ “ใบอนุญาตการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(2) 001/2565)” ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง