DeeMoney Logo
ส่วนบุคคล|ธุรกิจ

Promotions

Fast, low-cost, and secure Money Transfer

PersonalBusiness
Get 1st Free Transfer - New Customers_Mar 2024
Get 1st Free Transfer - New Customers_Mar 2024
Thu Feb 29 2024 - Sat Mar 30 2024
India Promotion : March 2024
India Promotion : March 2024
Thu Feb 29 2024 - Sat Mar 30 2024
Send 1 Get 1 Free Transfer
Send 1 Get 1 Free Transfer
Thu Feb 29 2024 - Sat Mar 30 2024
 WeChat 0THB Fee
WeChat 0THB Fee
Sat Feb 10 2024 - Mon Apr 29 2024
DeeMoney x SCB: Myanmar Promotion
DeeMoney x SCB: Myanmar Promotion
Mon Jan 08 2024 - Sat Mar 30 2024
'OWNDEE WIN TESLA' Grand Prize Winner Revealed!
'OWNDEE WIN TESLA' Grand Prize Winner Revealed!
Wed Dec 13 2023 - Tue Jan 30 2024
phone with DeeMoney app

ดาวน์โหลด App เลย

โอนเงินไปต่างประเทศง่ายๆ ผ่านมือถือ
qr-code
สแกน QR Code นี้เพื่อดาวน์โหลด DeeMoney app
Download on the app storeGet it on Google Play

DeeMoney ได้รับใบอนุญาตภายใต้ “ใบอนุญาตตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เลขที่ใบอนุญาต MT125590013”, “ใบอนุญาตบุคคลรับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต MC125600121”, “ใบอนุญาตการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(4) 033/2561)” และ “ใบอนุญาตการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(2) 001/2565)” ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง