DeeMoney Logo
ส่วนบุคคล|ธุรกิจ
close button
THB
AUD

โอนง่าย โอนไว จากไทยไป 43 ประเทศ:

ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
บังคลาเทศ
เบลเยียม
กัมพูชา
แคนาดา
จีน
ไซปรัส
เดนมาร์ก
เอสโตเนีย
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
กรีซ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน
ฮังการี
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ไอร์แลนด์
อิตาลี
ญี่ปุ่น
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
มาเลเซีย
มอลตา
โมนาโก
พม่า
เนปาล
เนเธอร์แลนด์
นอร์เวย์
ปากีสถาน
ฟิลิปปินส์
โปรตุเกส
ซานมารีโน
สิงคโปร์
สโลวาเกีย
เกาหลีใต้
สเปน
ศรีลังกา
สวีเดน
ประเทศอังกฤษ
สหรัฐอเมริกา
เวียดนาม

DeeMoney ได้รับใบอนุญาตภายใต้ “ใบอนุญาตตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เลขที่ใบอนุญาต MT125590013”, “ใบอนุญาตบุคคลรับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต MC125590070”, “ใบอนุญาตการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(4) 033/2561)” และ “ใบอนุญาตการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(2) 001/2565)” ออกโดยกระทรวงการคลัง