DeeMoney Logo
ส่วนบุคคล|ธุรกิจ
Celebrating Summer Time : Japan
Back to Promotions

ชื่อโปรโมชัน : Celebrating Summer Time - Japan

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ :

 1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนครั้งแรก

2. รับ GrabGifts Food voucher มูลค่าสูงสุด 300 บาท เมื่อสะสมยอดการโอนเงินไปญี่ปุ่นถึงยอดที่กำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 - 31 พ.ค. 67

จำนวนเงินโอนขั้นต่ำ : 1,000 บาท ต่อธุรกรรม

แพลตฟอร์มที่เข้าร่วม : แอปพลิเคชัน DeeMoney

ประเทศที่เข้าร่วม : ญี่ปุ่น


เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ระยะเวลาโปรโมชัน:
 • โปรโมชันนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567
  • ต้องทำธุรกรรมก่อนเวลา 23.59 น. (ตามเวลาประเทศไทย / GMT+7) ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

2. เกณฑ์การร่วมโปรโมชัน:

 • โปรโมชันนี้มีผลสำหรับลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการแอปฯ DeeMoney โอนเงินจากไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น

3. เงื่อนไขของโปรโมชัน:

3.1) ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอน 100% (ไม่รวม VAT 7%) เมื่อทำธุรกรรมครั้งแรก ขั้นต่ำ 1,000 บาท ไปยังประเทศญี่ปุ่นผ่านแอปฯ DeeMoney

3.2) GrabGifts Food voucher

3.2.1 รับ GrabGifts Food voucher มูลค่าสูงสุด 300 บาท เมื่อสะสมยอดการโอนเงินไปญี่ปุ่นถึงยอดที่กำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม

 • โอนเงินครบ 100,000 บาท รับ GrabGifts Food voucher มูลค่า 100 บาท
 • โอนเงินครบ 200,000 บาท รับ GrabGifts Food voucher มูลค่า 200 บาท
 • โอนเงินครบ 300,000 บาท รับ GrabGifts Food voucher มูลค่า 300 บาท

3.2.2. เงื่อนไขการรับรางวัล:

 • จำกัดสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 รางวัลตลอดช่วงเวลาโปรโมชัน โดยยึดตามรางวัลสูงสุด

3.2.3. การรับรางวัล:

 • เมื่อลูกค้าทำธุรกรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านบนสำเร็จ ของรางวัลจะถูกส่งเข้าอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับทาง DeeMoney และภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
 • The GrabGifts Food voucher สามารถใช้สำหรับสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มของ Grab ซึ่งมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ได้รับ

4. คำสงวนสิทธิ์:

 • DeeMoney ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และความถูกต้องของธุรกรรม หากพบว่าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะถูกตัดสิทธิ์จากโปรโมชันทันที
 • DeeMoney ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • DeeMoney ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก เพิกถอน และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ มีการตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการของบริษัทฯ หรือมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยทุจริตหรือฉ้อฉลเพื่อให้ได้นำมาซึ่งสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขาย
 • DeeMoney ไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่ของรางวัลสูญหาย ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือบุคคลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการโปรโมชัน
 • DeeMoney ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ทางการเมือง และจะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยหรือการจ่ายเงินอื่นใดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว
 • ธุรกรรมทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการของ DeeMoney
 • ในกรณีมีข้อพิพาทและข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

5. ข้อตกลง:

 • ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อเข้าร่วมโปรโมชัน ในกรณีมีข้อพิพาทและข้อโต้แย้งใด ๆ ให้ถือคำตัดสินของ DeeMoney เป็นที่สุด
Sign Up

DeeMoney ได้รับใบอนุญาตภายใต้ “ใบอนุญาตตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เลขที่ใบอนุญาต MT125590013”, “ใบอนุญาตบุคคลรับอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต MC125600121”, “ใบอนุญาตการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(4) 033/2561)” และ “ใบอนุญาตการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ใบอนุญาต บ(2) 001/2565)” ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง